כותרת
1/1

ברית מילה

כל מה שאתם צריכים לדעת לפני:

רקע כללי

הרעיון מורכב משתי מילים – 1. ברית 2. מילה, כל אחת מהן היא מצווה מהתורה.

1. מילה – מצוות מילה מורה על חיתוך הערלה, שנמצאת באבר המוליד שבכל בן זכר. זו המצווה הראשונה בה צוו בני ישראל, בעקבות אברהם אבינו שמל את עצמו בגיל 99.

מקור מצוות מילה בכתובים: "זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר" (בראשית י"ז י"א).

2. ברית – מצוות הברית תלויה בקיום מצוות מילה, ומי שיקיים את הברית, ע"י הסרת הערלה מאבר המוליד בזכר, בעצם חוקק בבשרו את הקשר בינו ובין הקב"ה. הרעיון מבטא חיבור ומיזוג בין העולמות העליונים - רוחניות, ובין העולמות התחתונים – גשמיות.

מקור מצוות הברית בכתובים: "והיה לאות ברית בני וביניכם והייתה בריתי בבשרכם לברית עולם" (בראשית י"ז).

הטעם בקיום מצוות ברית מילה

הטעם בקיום המצווה הוא - להבדיל את עם ישראל מעמי העולם בסימן מוחשי שניתן לזהות בעיניים גשמיות. הסגולה של בני ישראל היא דבר רוחני שמצוי בנשמה היהודית, אך מטרת היהודי היא קיום המצוות הגשמיות כדי לזכך את העולם ולהכין אותו לגאולה העתידה, לכן הברית חקוקה דווקא בבשר הגשמי והיא אות וסימן על החיבור בין עם ישראל והקב"ה. בחיבור בין שתי המצוות, ברית ו – מילה, מצוי הרעיון כולו, שהרי עם ישראל יהיה אור לגויים ויוביל את העולם למצב של גאולה, בה הרע לא מתקיים עוד ואפילו זאב יוכל לגור עם כבש. על ידי הברית היא הסרת הערלה – הסרת הרע שמעלים ומכסה על הטוב, ועניין ההבדלה מהגויים נקרא קדוש, שהרי קדוש נקרא נבדל.

מקור הטעם למצווה בכתובים: "והיא שעמדה לבני ישראל המפוזרים והנדחים בארבע כנפות הארץ לבל יתבוללו בעמים ויאבדו מן הארץ, עד שנעשה הערל לחרפה, ולא רצו להתחתן בו" (בראשית ל"ד י"ד).

על מי מוטלת האחריות לקיים ברית מילה?

האחריות לקיום המצווה מוטלת על האב, כפי שכתוב – "האב חייב בבנו למולו" (קידושין כ"ט(, אך בפועל ממש פעולת ברית המילה נעשית באמצעות מוהל – אדם מישראל שעבר בעצמו את ברית המילה, והוא בקיא בכל פרטי ההלכה כדי לבצע את פעולת המילה בצורה המדויקת ועל פי הדינים שקשורים בקיום המצווה ומפורטים בהלכה היהודית.

מידע נוסף שאולי לא ידעתם...

  • כולם צריכים לעמוד בזמן החיתוך, חוץ מהסנדק (משמעות המילה היא – פרקליט) שיושב והתינוק שעומד בפני המילה יושב על ברכיו. ביהדות מייחסים לסנדק כבוד גדול ואומרים שהוא כמו המזבח בבית המקדש, רגליו מחוברות לקרקע ובכוחו נעשית התקשרות התינוק עם הקב"ה, כפי שכתוב "נחשב כמקטיר קטורת על-גבי המזבח" (מדרש רבה - בראשית מ"ז, ז).

  • נוהגים להשאיר כיסא אחד ריק, בצמוד לכסא שעליו מתקיימת ברית המילה. כסא זה שמור לאליהו הנביא, שנקרא גם בשם "מלאך הברית", ומגיע לכל ברית מילה שנעשית בבני ישראל, כדי לשמש עדות בעולמות העליונים שאכן אדם זה בא בברית הקדושה עם הקב"ה על פי כל התנאים והדיוקים שמפורטים בהלכה היהודית.

  • לאחר החיתוך נוהגים להניח את הערלה בעפר, שהרי היא מסמלת את גזירת המיתה על האנושות, כפי שכתוב "כי-עפר אתה, ואל-עפר תשוב" (בראשית ג' י"ט), גזירה שנגזרה בחטא הקדמון, חטא עץ הדעת, ועתידה להתבטל עם בואו של מלך המשיח בגאולה האמיתית והשלמה, כאשר תוסר הערלה הכללית מהעולם - רוח הטומאה והמקור לחטאים והרוע. נוכחותו של אליהו הנביא בברית מבטאת את הקשר לנצחיות החיים, זו שעתידה להתממש בזכות ברית המילה, הברית שמחברת את העליונים והתחתונים, ואליהו הנביא עתיד לבשר את בואה, שהרי הוא זכה בעצמו לחיים נצחיים ועלה השמיימה בעודו חי.

  • בזמן קיום ברית המילה המוהל מברך "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על המילה", והאב של התינוק הנימול מברך "שהחיינו".

  • מרוב גדולתה וחשיבותה של מצוות ברית מילה, כתוב – "גדולה מילה שהיא שקולה כנגד כל המצוות" (מסכת נדרים ל"א ע"ב).

  • ברית מילה מתקיימת ביום השמיני ללידת הבן והיא אפילו דוחה את יום השבת, כפי שכתוב "וביום השמיני ימול בשר עורלתו" (ויקרא י"ב ג').

הכרזת שם התינוק

טקס ברית מילה הוא גם המעמד שבו נעשית הכרזת השם של התינוק על ידי ההורים, זכות ששמורה דווקא לאם, שבמהלך הברכה משלימה את החלק של שם התינוק.

זהו נוסח הברכה:

"אלוקינו ואלוקי אבותינו, קיים את הילד הזה לאביו ולאמו ויקרא שמו בישראל (האם מכריזה את השם). ישמח האב ביוצא חלציו, ותגל אמו בפרי בטנה, ככתוב ישמח אביך ואמך, ותגל יולדתך ונאמר: ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך, ואומר לך: בדמיך חיי, ואומר לך בדמיך חיי. ונאמר: זכר לעולם בריתו דבר ציווה לאלף דור, אשר כרת את אברהם ושבועתו ליצחק, ויעמידה ליעקב לחוק לישראל ברית עולם. ונאמר: וימל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים כאשר ציווה אותו אלוקים. הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו, הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו. (קוראים בשם הילד) זה הקטון גדול יהיה. כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה ולחפה ולמעשים טובים".

לאחר מכן - הציבור כולו מצטרף לקריאתו: "ואומר לך בדמיך חיי" ו - "הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו".

הסנדק שותה מכוס היין של הברכה ונותן גם לתינוק הנימול מהיין, מוסיפים לאחר מכן את ברכת "עלינו לשבח" ואחריה את קריאת "קדיש יתום" (למי מקהל האורחים שיתום וקורא קדיש על הוריו הנפטרים). אחרי כל אלו - מתחילים את הסעודה!

למה עושים ברית מילה ביום השמיני?

מעבר לסיבות שמובאות בפנימיות התורה ובקבלה על מעלתו של המספר 8, שמייצג את "הבלתי בעל גבול", את האינסוף, ישנן גם סיבות מוחשיות שמובאות כסיבה לכך שתינוק נימול לשמונה:

  • אילו המתינו עד שיגדל אפשר שלא היה מסכים להימול.
  • בעודו תינוק לא יורגש אצלו הכאב מחיתוך הערלה, גם בגלל שעורו רך וגם בגלל שכוח הדמיון שלו חלש. אדם מבוגר יפחד בגלל שכוח הדמיון שלו ימלא בו רעדה לפני ביצוע החיתוך.
  • כאשר הוריו מולידים אותו הוא עדיין קטן וטרם התחזקה אצלם אהבתו. אהבה זו מתגברת בכל יום, ואין אהבת האב והאם את הבן בעת לידתו כאהבתם אותו והוא בן שנה. ואילו המתינו שנתיים או שלוש מלמולו היה מביא הדבר לביטול מצוות המילה.

שלושת הסיבות הללו מובאות על ידי הרמב"ם בספרו
מורה נבוכים (חלק שלישי פרק מ"ט).

  • ברית מילה נחשבת במובנים מסוימים כקרבן (מלשון קירוב), ומובא במדרש רבה (ויקרא כ"ז אות י') שהקב"ה אמר "לא תביאו לפני קרבן עד שתעבור עליו שבת אחת, שאין שבעה ימים בלא שבת, ואין מילה בלא שבת".

תכף מסיימים...

צוות פורטל בריתות מקווה שהמידע הועיל לכם לקראת היום המיוחד והחשוב בו אתם מכניסים את בנכם במצוות ברית מילה. להלן מידע נוסף וחשוב שיקל עליכם בקיום האירוע על הצד הטוב ביותר:

יש באפשרותכם להשאיר את הפרטים שלכם וצוות בריתות ידאג שיפנו אליכם הספקים הרלוונטיים לקיום האירוע, בהתאמה לפי התקציב, מקום מגורים, תאריך, כמות מוזמנים לאירוע, וכל הפרטים המדויקים שרלוונטיים לכם. נציג מצוות פורטל בריתות יתקשר אליכם קודם, כדי לוודא את הפרטים בנוגע לאירוע ברית המילה, כך נוכל להפנות אליכם אך ורק את נותני השירות שאתם צריכים!

להשארת פרטים – לחצו כאן

"גדולה מילה שבזכותה ישראל מקבלים פני השכינה,
שנאמר - ומבשרי אחזה אלוה" (איוב י"ט כ"ו).

סימן טוב - ומזל טוב! פורטל בריתות

לכתבות תוכן נוספות - מגזין ברית מילה


	ברית בחיפה
ברית בחיפה

	אולמות לאירועים קטנים במרכז
אולמות לאירועים קטנים במרכז

	אולם לברית בדרום
אולם לברית בדרום

	מסעדות לאירוע ברית בצפון
מסעדות לאירוע ברית בצפון

	מחיר מנה ברית
מחיר מנה ברית

	ברית ברחובות
ברית ברחובות

	אולמות אירועים קטנים בראשון לציון
אולמות אירועים קטנים בראשון לציון

	מסעדות לאירועים במרכז
מסעדות לאירועים במרכז

	מסעדות לאירועים קטנים בירושלים
מסעדות לאירועים קטנים בירושלים

	מסעדות לאירועים קטנים בתל אביב
מסעדות לאירועים קטנים בתל אביב

	מסעדה כשרה לאירועים קטנים
מסעדה כשרה לאירועים קטנים

	מסיבת ברית שישי בצהריים
מסיבת ברית שישי בצהריים

	ברית בתל אביב
ברית בתל אביב

	אירועים קטנים בירושלים
אירועים קטנים בירושלים

	מקומות קטנים לאירועים
מקומות קטנים לאירועים

	מקומות לאירועים קטנים בתל אביב
מקומות לאירועים קטנים בתל אביב

קבלו הצעות מחיר

קבלו הצעות מחיר ממקומות ונותני שירות

השאירו פרטים ויחזרו אליכם בהקדם