כותרת
1/1

תקנון

כללי

ברוך הבא לאתר פורטל בריתות, האתר המתמחה לאירועי ברית מילה, בריתה ואירועים אחרים, המנוהל על ידי חברת "פורטל בריתות". לפניכם התנאים, הכללים והצהרת פרטיות לשימוש באתר פורטל בריתות (להלן - "האתר"). בכפוף לתנאי שימוש אלה, תוכל לגלוש בכל דפי האתר, להגיב במדורים השונים, לתת חוות דעת על עסקים המתפרסמים באתר, להירשם למערכות האתר לרבות מערכות דיוור אלקטרוני ואחרות, ולהשתמש בכל מגוון שירותי האתר (להלן - "השירותים").

האמור בתנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון זכר יחיד מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס לשני המינים, לתאגידים ולגופים משפטיים אחרים בצורה שווה.

הוראות אלו מתווספות לכל הוראות תנאי שימוש אחרות המצויות באתר ובמקרה של סתירה או אי התאמה, גוברות עליהן. לכן שימוש בכל מערכת ו/או שירות באתר יהיו בכפוף גם לתנאי שימוש אלו בנוסף על כל תנאי השימוש המצוינים בדפי האתר האחרים.

‫כותרות הפרקים להלן מובאות לשם נוחות והתמצאות. אלו לא ישמשו כפרשנות תנאי השימוש.

נא קרא תנאים אלו בעיון ובקפידה. אינך חייב להסכים לאמור בתנאי שימוש אלו, ואם אינך מסכים להם, נבקשך לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש. עצם תחילת השימוש באתר וצפייה בתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.

האתר נמצא בבעלותה ובהפעלתה של חברת פורטל בריתות (להלן "החברה"). ניתן לפנות לחברה באמצעות טופס יצירת קשר או באמצעות חיוג לטלפון החברה. אלו מופיעים בכפתורים נגישים וברורים בכותרת האתר, בכל דפי האתר.

קניין רוחני

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובשירותים הניתנים הינם של החברה או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, ברשימת הלקוחות באתר ובאופן הצגתם, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גרפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו.

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו.

אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה.

מדיניות פרטיות

החברה פועלת מתוך מחויבות לשמור על פרטיותך. הצהרת פרטיות זו מתייחסת לאיסוף, ניהול ושימוש במידע פרטי הנאסף באתר ובשירותים שהאתר מספק. היא אינה חלה על אתרים, מוצרים ושירותים אחרים, מקוונים או בלתי מקוונים, המפורסמים באתר.

החברה עשויה לאסוף מידע אודות הביקור שלך, כולל הדפים שבהם אתה צופה, זמן השהיה שלך בדפים אלו, הקישורים שעליהם אתה לוחץ ופעולות אחרות המתבצעות באתר. החברה רשאית לאסוף מידע סטנדרטי מסוים שהדפדפן שלך שולח לכל אתר אינטרנט שבו אתה מבקר, כגון כתובת ה- IP שלך, סוג ושפת הדפדפן, מועדי הגישה וכתובות אתרי אינטרנט מפנות.

האתר אוסף מידע אישי שנמסר על ידך, כגון כתובת הדואר האלקטרוני שלך, שמך, מספר טלפון ופרטים נוספים אשר נמסרים על ידך בעת הרשמתך לאתר או למערכת הדיוור של האתר. אנו עשויים אף לאסוף מידע דמוגרפי, כגון מיקוד, גיל, מין, תחומי עניין ונושאים מועדפים.

מידע שנאסף על-ידינו עשוי להיות משולב עם מידע שהתקבל משירותים אחרים של חברות אחרות וצדדים שלישיים, אך החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותה ואשר אינו בשליטתה של החברה. בכל מקרה של ספק הנך מתבקש לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ואת תנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.

שירותים מסוימים של האתר עשויים להיות תוצאה של שיתוף פעולה עם חברות אחרות ולהיות מוצעים בשיתוף עמן. אם תירשם לקבלת שירותים כאלה או תשתמש בהם, הן החברה והן החברה האחרת עשויים לקבל מידע שנאסף יחד עם השירותים המשותפים.

החברה רשאית להשתמש במידע על המשתמש לצורך תפעול ושיפור האתר, השירותים והתכנים שהיא מציעה ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ובתי עסק. השירותים והתכנים הללו עשויים לכלול הצגת תוכן ופרסום מותאמים אישית על בסיס המידע שנאסף על-ידי האתר.

מדי פעם החברה עשויה לפנות אליך בשם שותפים עסקיים חיצוניים לגבי הצעה ספציפית העשויה לעניין אותך. במקרים אלה, המידע האישי שלך אינו מועבר לגורם החיצוני.

מדי פעם החברה שוכרת שירותים מחברות אחרות כדי שיספקו שירותים מוגבלים מטעמנו, כגון טיפול בעיבוד ובהעברה של הודעות דואר, העברת הודעות סמס ועיבוד תשובות להודעות סמס, טיפול בקישוריות טלפוניות, עיבוד נתוני שיחות ובכללותן הקלטת שיחות על מנת להפיק לקחים ולשפר את השירות, מתן תמיכה ללקוחות, או ניתוח סטטיסטי של השירותים שלנו. אנו נספק לחברות אלה אך ורק את המידע האישי המינימלי הדרוש להן כדי לספק את השירות. החברות נדרשות לשמור על הסודיות של המידע שלך והן מנועות מלהשתמש במידע זה לכל מטרה אחרת. החברה מתחייבת לא לשתף פעולה עם חברה חיצונית אחרת שאינה שומרת על פרטיותך ואינה עומדת בהצהרת הפרטיות הזו.

החברה עשויה לגשת אל ו/או לחשוף את המידע האישי שלך אם תידרש לעשות זאת לפי חוק או מתוך אמונה בתום לב שפעולה זו חיונית, וכל זאת במקרים המפורטים להלן:

אם יתקבל בידינו צו שיפוטי המורה לנו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או את תנאיו של הסכם כלשהו שאישרת בקשר עם פעילותך באתר, או אם תבצע או תנסה לבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות שנראה לכאורה כי הן מנוגדות לדין.

בכל מקרה שנסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה.

אם נארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר - או אם נתמזג עם גוף אחר או נמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - נהיה זכאים להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר וכן כל מידע סטטיסטי שבידינו, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות הפרטיות הזו.

אבטחת מידע

החברה מחויבת להגנה על המידע האישי שלך וכל מידע אחר שהינך מזין לתוך מערכת האתר.

החברה מיישמת באתר פרוטוקול אבטחה ונהלים מתקדמים לאבטחת מידע השמור באתר. מערכות ונהלים אלה נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר ומגינים על המידע האישי שלך מפני גישה, שימוש או חשיפה ללא הרשאה.

יחד עם זאת, האמצעים הנ"ל לעולם אינם יכולים להקנות חסינות מוחלטת לאתר אם פורץ נחוש ומיומן יחליט להתעלם מהוראות החוק המפורשות ולחדור שלא כדין לחומר המחשב באתר ו/או לשבש את פעולתו, לכן החברה אינה מתחייבת שהאתר, השירותים והמידע הנשמר יהיו חסינים באופן מוחלט מגישה בלתי מורשית ושימוש לרעה במידע המאוחסן בו, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיוצא בזאת שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

החברה מתחייבת לפעול במהירות האפשרית מרגע היוודע הגישה הבלתי מורשית כדי למנוע גישה בלתי מורשית למידע הנשמר באתר.

שימוש בקבצי Cookie

האתר עושה שימוש בקבצי Cookie כדי לסייע לך בביצוע התאמה אישית של חוויית הגלישה באינטרנט שלך.

קובץ Cookie הוא קובץ טקסט המוצב בדיסק הקשיח שלך על-ידי שרת אינטרנט. לא ניתן להשתמש בקבצי Cookie להפעלת תוכניות או להעברת וירוסים למחשב שלך.

קבצי Cookie מוקצים לך באופן ייחודי, והם ניתנים לקריאה רק על-ידי שרת אינטרנט בקבוצת המחשבים שהנפיקה לך את ה- Cookie.

רוב דפדפני האינטרנט מקבלים קבצי Cookie באופן אוטומטי, אך בדרך כלל באפשרותך לשנות את הגדרת הדפדפן כדי לסרב לקבל קבצי Cookie, אם רצונך בכך. אם תבחר לא לקבל קבצי Cookie, תוכל למנוע זאת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך, אולם ייתכן ולא תוכל ליהנות מחלק או מכלל שירותי האתר.

יצירת קשר עם נותן שירות ו/או בית העסק

הינך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק ונכון אודותיך ואודות פנייתך לנותן שירות כפי שתתבקש בשדות בטופס הפנייה או כל אמצעי אחר המופיע באתר.

החברה רשאית לסרב להעביר פנייה לנותן שירות, אשר לדעתה מפרה מי מהתנאים שלהלן ו/או עלולה לפגוע באתר ו/או בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק פניות כאלו בכל עת.

האחראיות ליצירת הקשר עם הגולש שהשאיר פרטים (לרבות שם, אימייל ומספר טלפון) באמצעות טופס פנייה או כל אמצעי אחר המופיע באתר, הינה על אותו נותן שירות אליו פנה הגולש. החברה מתחייבת לעשות מאמץ סביר להעביר את הפנייה לנותן שירות בזמן סביר, אך אינה ערבה שהנותן שירות יצפה בה ו/או יצור קשר עם הגולש בזמן סביר או בכלל. לחברה לא תהיה כל אחריות בגין נזק ו/או מטרד אשר יגרמו לגולש, במישרין או בעקיפין, משימוש בשירות.

הגולש מסכים בזאת כי במסירת מספר הטלפון הנייד ו/או פרטים נוספים על ידו לחברה, בין אם בשליחת טופס יצירת קשר לבית עסק, פנייה ישירה לחברה ו/או שימוש במספרים וירטואליים, הוא מאשר כי החברה תהיה רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידו ומידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עמו ומתן שירותי דיוור ישיר, כל זאת בכפוף להוראות החוק.

מספרי הטלפון שמוצגים באתר הינם חלק משירות תוכן המופעל על ידי החברה, ומספרים אלו מפנים את המתקשר לבית עסק או נותן שירות המופיע באתר (להלן "מספרים וירטואליים"). משתמש העושה שימוש במספרים וירטואליים, מסכים כי החברה תהיה רשאית לשמור את מספר הטלפון ממנו התקשר, לכלול אותו במאגר מידע, להקליט את השיחה לטובת בקרה ושיפור השירות, או ליצור באמצעותו קשר עם המשתמש. החברה לא תעשה שימוש במידע כאמור לצרכים פרסומיים וכן לא תעביר את המידע לצד שלישי כלשהו. המספר הוירטואלי עשוי להשתנות מעת לעת, ולכן החברה אינה ממליצה לגולש לשמור את המספר בספר טלפונים שלו ואינה מבטיחה שהמספר הזה יפנה לעד לאותו נותן שירות שאיתו נוצר קשר בשלב כלשהו על ידי הגולש.

במסגרת ההרשמה לאתר ייתכן כי יתאפשר קישור לחשבון הפייסבוק הפרטי שלך באתר פייסבוק ("חשבון הפייסבוק"). עם זאת, יובהר כי בכדי לאפשר קישור בין חשבון הפייסבוק לאתר החברה תידרש לתת הסכמתך מראש, באמצעות מסך אישור סטנדרטי של אתר פייסבוק. אישור הקישור בין חשבון הפייסבוק לאתר החברה מהווה הסכמתך לפרסום שמך ותמונת הפרופיל המופיעה בחשבון הפייסבוק שלך במסגרת האתר, לרבות, אך לא רק, לצד תגובותיך ו/או חוות דעתך.

הגבלת אחריות האתר ו/או מי מטעמו

הנך מסכים מפורשות שהשימוש בשירות הוא על אחריותך בלבד. השירות מסופק "AS IS" ולא יהיו לך טענות כלשהן בגינו, במישרין או בעקיפין. החברה אינה נוטלת על עצמה אחריות להשביע את רצונך או את דרישותיך מן השירות.

החברה איננה מתחייבת כי לא תהיה כל תקלה או ליקוי או כשלים בפעולת האתר ו/או גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולארית ו/או בכל מדיה אחרת ו/או בכל מכשיר קצה אשר בהם ו/או באמצעותם מוצגים תכני האתר ו/או יישומיו. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיוצא בזאת שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

באתר מתפרסם מידע ונתונים שונים אודות ספקי שירות בתחום האירועים. כל המידע מוגש כשירות לציבור והחברה משקיעה מאמצים רבים על מנת לספק למשתמשי האתר תוכן אמין ומדויק. עם זאת, ייתכן שתיפולנה טעויות בתהליך איסוף, עיבוד ופרסום תכני האתר. החברה אינה אחראית ביחס למהימנותם, דיוקם, אמינותם של התכנים המופיעים באתר ולא תהיה אחראית לכל פגיעה שעלולה להיגרם כתוצאה משימוש בתוכן הנמצא באתר. החברה ממליצה לבדוק את המידע באופן עצמאי ובלתי תלוי. האמור באתר אינו מהווה תחליף להתייעצות עם איש מקצוע ו/או מומחה ו/או לבדיקה עצמאית של המשתמש.

המלצות, חוות דעת, ביקורות ומשובים שמוצגים באתר מקורם בתוכן שהמשתמשים מעלים לאתר, והחברה אינה יכולה לבדוק ואינה בודקת את נכונות המידע שמשתמשי האתר מזינים לאתר. המידע המפורסם מכיל בין היתר דעות סובייקטיבית ונכונותם, דיוקם, עדכניותם תלויים במשתמש שבפרסם אותם ובאחריותו בלבד. למען הסר ספק, אלה אינן דיעותיהם של מפעילי ו/או בעלי האתר, והצגת ההמלצה ו/או כל תוכן אחר שמקורה במשתמשי האתר אינה מהווה אישור לנכונותה, להיותה עדכניותה ותקפה או לכך שהחברה מסכימה לה.

החברה אינה אחראית לשום נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש או הסתמכות על המידע באתר, וכל הסתמכות עליו הינה על אחריות המשתמש בלבד. החברה לא תהיה מחויבת לפצות את המשתמש בגין כל נזק ו/או הפסד שאירע לו כתוצאה מהשימוש באתר. המשתמש מוותר על כל טענה או תביעה כלפי החברה הנובעת משימוש בתוכן האתר או הסתמכות עליו.

הצבת מודעות ומידע מסחרי ע"י ידי נותני שירות ו/או בתי עסק מספריית ספקים באתר לא תתפרש כהצעה של החברה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות, במפורש או מכללא לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר. כמו כן החברה אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתר.

קישורים (לינקים) לאתרים אחרים ו/או פרסומים של צדדים שלישיים

האתר מכיל קישורים (לינקים) לאתרים של צדדים שלישיים, לרבות אתרי בית של נותני שירות, אתרי מדיה חברתית, אתרי מכירות המציעים למשתמש מוצרים ו/או שירותים.

מובהר בזאת, כי החברה אינה קשורה באופן כלשהו לאתרים המקושרים ולפיכך אינה אחראית לתכנים המופיעים בהם, לתנאי השימוש של אתרים אלו, למדיניות הפרטיות שלהם ו/או לכל דבר אחר בקשר לאותם אתרים. בעצם גלישתך באיזה מהאתרים המקושרים, הינך משחרר בזאת באופן בלתי חוזר את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות בקשר לאתרים אלו.

החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט או לערוץ מדיה פעיל. החברה רשאית לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

במידה שהינך מועבר לאתרים מקושרים, אנו ממליצים לך להיות ערני וזהיר, להקפיד לקרוא את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של אותו אתר וכן לוודא כי האתר אכן מתאים לדפוסי השימוש שלך באתרי אינטרנט ואינו מכיל חומר אסור כגון תוכן בוטה, פוגעני, מעליב, עויין, מאיים, שיקרי, גס, אלים, דוחה, לא חוקי ו/או לא ראוי.

שינויים בתנאי שימוש

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש על ידי עדכון של מסמך זה, בכל עת שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

הינך אחראי לעיין באופן קבוע בתנאי השימוש. המשך השימוש באתר על ידך ייחשב כהכרה ואשרור השינויים על ידך, ללא כל הגבלה שהיא.

תאריך עדכון: 10 למרץ 2019

הפסקת השימוש, שימוש ראוי ושיפוי

החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש אלו, לרבות חסימות כתובות IP.

בנוסף לכל האמור, בעצם שימושך באתר הינך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של החברה, מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי.

שליחה או פרסום של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.

שליחה או פרסום של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המכוון לפגוע, להרוס, להפריע, או להגביל שימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתרה.

הפצת הודעות ופניות זבל (spam) לשרתי האתר או לספקים המצויים בספריית ספקים או לגולשים אחרים באתר או כל שימוש אחר שנועד להטריד אדם או גוף אחר בכל דרך שהיא.

שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.

פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה.

הצגת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (iframe) או כחלק מאתר אחר (בשיטות scraping או mirror או כל שיטה אחרת) ללא הסכמה מפורשת בכתב ומראש של החברה.

שימוש בכלי אוטומטי או ידני (לרבות רובוט, מנוע אחזור וחיפוש מידע) אשר מתוכנן לשאוב ו/או לאנדקס ו/או לאחזר ו/או לאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או הפרה באופן כזה או אחר של הדרישות והפרוצדורות של האתר.

איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים, לרבות מידע אודות העסקים המתפרסמים באתר זה לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן מכירה, הפצה או כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

הינך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, או תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם, לרבות שכר טרחת עו"ד סביר והוצאות משפט - עקב כל הפרת של הוראה מתנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידך ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו.

סמכות שיפוט

על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

לבתי המשפט של מחוז תל אביב-יפו תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת שיתגלו בין הצדדים בקשר עם תנאי השימוש הללו.


קבלו הצעות מחיר

קבלו הצעות מחיר ממקומות ונותני שירות

השאירו פרטים ויחזרו אליכם בהקדם